Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
А

Поветица

Сем. Поветицови – Convolvulaceae Описание: Многогодишно тревисто увивно или полегнало растение със стъбло, дълго до 2 м. Листата са последователни, бели, целокрайни, слабо назъбени, в основата стреловидни, с дълга дръжка. Чашката е петзъба, звънчевидна. Венчето е фуни...

Тинтява синя

Сем. Тинтявови - Gentianaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с изправено и приповдигащо стъбло, високо до 50 см. Приосновните листа са събрани в розетка, а стъблените са срещуположни, сраснали в основата си, елиптични или овално ланцетни, с по 3 жилки. Цвето...

Перуника

Сем. Перуникови – Iridaceae Описание: Многогодишно тревисто растение с прави, голи стъбла, високи до 1 м. Коренището е дебело, разклонено, хоризонтално или косо. Листата са едри, мечовидни, като приоснов-ните са с влагалища, наредени в два реда и разположени в една пл...

Див чесън

Сем. Кремови – Liliaceae Описание: Многогодишно луковично растение. Листата са две, рядко три, излизащи от луковицата, елиптично ланцетни с дъговидно жилкуване, като към основата са стеснени, а към върха - заострени. Цветовете са събрани на върха на безлистно стъбло в...

Маточина

Сем. Устноцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Многогодишно тревисто растение с четириръбесто разклонено стъбло, покрито с редки власинки и високо до 1 м. Листата в долната част на стъблото са с дълга дръжка, срещуположни, тъмнозелени и голи отгоре, светлозелени и ...

Мак див

Сем. Макови – Papaveraceae Описание: Едногодишно или двугодишно тревисто растение с бял млечен сок. Стъблото е с власинки. Приосновните листа са с дръжка, пересто разсечени, с ланцетни назъбени листчета. Стъблените листа са влакнести, насечени и назъбени. Цветовете са...

Начало