Билки

Азбучен указател:

Изберете начална буква
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Я
Ч

Овчарска торбичка

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с право или разклонено стъбло, високо до 30 см. Приосновните листа са продълговати, ланцетни, пересто нарязани и с дръжка. Стъблените листа са дребни, стреловидни, последователни, не...

Бабини зъби

Сем. Трабузанови – Zygophylaceae Описание: Едногодишно тревисто растение. Стъблата са пълзящи, покрити с власинки и дълги до 60 см. Листата са чифтоперести, срещуположни, с малки ланцетни прилистници, отгоре голи, а отдолу с власинки. Цветовете са единични, в пазвите ...

Босилек

Сем. Устоцветни - Lamiaceae (Labiatae) Описание: Едногодишно тревисто растение, високо до 40 см. Стъблото в основата е разклонено и четириръбесто. Листата са яйцевидни или продълговати, срещуположни, рядко назъбени. Цветовете са в пазвите на листата, в групи по 6, с п...

Синап черен

Сем. Кръстоцветни - Brassicaceae (Cruciferae) Описание: Едногодишно тревисто растение с право, разклонено на върха стъбло, високо до 1,5 м. Долните листа са с дълги дръжки, нечифтоперести, едро нарязани, неравномерно назъбени. Цветовете са жълти, събрани на върха на с...

Оман бял

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Многогодишно тревисто растение, високо до 2 м, с разклонено на върха стъбло, покрито с къси власинки. Коренището е месесто, силно разклонено, при разрез с радиално лъчист строеж. Долните листа са с дръжки, едри, на...

Спореж

Сем. Сложноцветни - Asteraceae (Compositae) Описание: Едногодишно или двугодишно (рядко многогодишно) растение с голо и влакнесто стъбло, високо до 60 см. Листата са голи или слабо влакнести, лопатовидни, с назъбени дялове. Долните листа са стеснени, с дръжка, а горни...

Начало